Program

I BLOK TEMATYCZNY – PROPEDEUTYKA WIEDZY O MINDFULNESS

Teoretyczne, filozoficzne i psychologiczne podstawy nurtu Mindfulness.

Historyczne odniesienia treningu Mindfulness do psychologii buddyjskiej.

Mindfulness w świetle współczesnej psychologii.
Biomedyczne podstawy treningu Mindfulness, neuroplastyczność mózgu – wpływ treningu Mindfulness na organizm i zdrowie człowieka w świetle badań naukowych.

Badania naukowe nad zastosowaniami Mindfulness ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prozdrowotnych, rozwojowych i edukacyjnych.

II BLOK TEMATYCZNY – PODSTAWY TRENIGU MINDFULNESS JAKO KOMPETENCJI SPOŁECZNEJ

MBSR – Mindfulness based Stress Reduction – podstawowy program reducji stresu poprzez trening Mindfulness, który powstał w latach 70 tych XX wieku w Klinice Stresu przy Uniwersytecie Medycznym w Worcester/Massachusetts  USA, opracowany przez zespół specjalistów pod kierunkiem Profesora Jona Kabat-Zinna – założyciela Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society / University of Massachusetts.

Postawa Mindfulness a szczególnie radzenie sobie ze stresem, kryzysami i wypaleniem. Zastępowanie nawykowych zautomatyzowanych reakcji w trudnych sytuacjach życiowych świadomymi działaniami, będącymi adekwatną odpowiedzią na zaistniałą sytuację.
Daje to niezależność od okoliczności zewnętrznych, stabilność emocjonalną oraz odporność na uzależnienia i przemoc.

MODUŁ III METODYKA TRENINGU MINDFULNESS

Specyfika różnych elementów treningu Mindfulness.

Uważna praca z ciałem –  obserwacja oddechu, skanowanie ciała, praktyka uważnego ruchu

Uważna praca z umysłem i emocjami – świadome zarządzanie uwagą, obserwacja aktywności umysłu,  uspokajanie gonitwy myśli, radzenie sobie z emocjami w kontekście aktywności umysłu.

Uważność w podejmowaniu decyzji i działaniu.

Budowanie relacji w oparciu o uważność, zasady uważnej komunikacji.

Warunki skuteczności treningu mindfulness; zasady realizacji poszczególnych ćwiczeń.

Adekwatność treningu do wieku praktyka.

MODUŁ IV – MINDFULNESS JAKO KOMPETENCJA NAUCZYCIELA

Mindfulness w procesach edukacyjnych.

Kompetencje osobiste i zawodowe nauczyciela oparte na treningu Mindfulness.

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli poprzez trening Mindfulness.

Kompetencje nauczyciela oparte na uważności w pracy z uczniami jako istotny czynnik w rozwoju uważności wśród uczniów.

Zagadnienia oceniania i wsparcia  rozwoju kompetencji osobistych uczniów a samoświadomość i uważność nauczyciela.

 

MODUŁ V – PROGRAM ROZWOJU MINDFULNESS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mindfulness dla uczniów – przegląd specjalistycznych programów w Europie i USA.
Rozwój uważności uczniów w warunkach polskiej szkoły.

Program rozwoju Mindfulness dla uczniów z podziałem na grupy wiekowe – Uważna Szkoła.

Praca metodami Mindfulness  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

MODUŁ VI – PROMOCJA MINDFULNESS W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ

Mindfulness w planie pracy placówki edukacyjnej.

Mindfulness jako podstawa bezpiecznego klimatu szkoły, opartego na szacunku i życzliwości

Kompleksowy program promocji Mindfulness w warunkach polskiej szkoły, włączanie Mindfulness do szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych.

Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi uważności zarówno wśród dorosłych – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi jak i wśród uczniów, niezależnie od ich wieku i poziomu edukacji.

Rola i zadania Promotora Mindfulness w Edukacji.